Spracujeme pre Vás:Jednoduché účtovníctvo
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • skladová evidencia
 • evidencia majetku
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch

Podvojné účtovníctvo
 • denník
 • hlavná kniha
 • skladová evidencia
 • evidencia majetku
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát

Mzdová evidencia
 • mzdové listy, výplatné pásky, mzdové rekapitulácie
 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • príkazy na úhradu
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku
 • prihlášky a odhlášky do inštitúcií zdravotného a sociálneho poistenia

Dane
 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z príjmov
 • daň zo závislej činnosti

Štatistika
 • spracovanie štatistických výkazov v závislosti od individuálnych potrieb zákazníka


design by www.caro.sk